REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób korzystania ze Sklepu Internetowego www.katalog.hi-media.pl w szczególności sposób składania zamówień, dostawy zamówień, zapłaty za zamówione produkty, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania reklamacji.

Definicje.

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.katalog.hi-media.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Sprzedawca – Hi-Media Piotr Hinz z siedzibą w Rumi przy ulicy Zapolskiej 10, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem NIP : 588-236-98-78

 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.katalog.hi-media.pl oraz jej podstronach;

 3. Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w sklepie lub bez zakładania konta w sklepie złożyła zamówienie. Pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada konta i jest w trakcie składania zamówienia;

 4. Konto – konto Klienta założone przez niego w sklepie zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie;

 5. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego;

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im:

 1. Zawierania przez Internet umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach sklepu oraz stworzenia swego konta.

 2. Treści prezentowane na stronach sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 3. Ceny produktów znajdujących się w asortymencie sklepu są wyrażone w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu sklepu, cen produktów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych produktów.

 4. Dokonanie zakupu w sklepie może nastąpić bez zakładania konta albo po jego założeniu.

 5. Do korzystania ze sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 6. Do prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 1. Rejestracja konta

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie konta powinna kliknąć zakładkę „Nowe konto” znajdującą się w nagłówku sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie konta.

 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i odpowiednich klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 5. Kliknięcie przycisku rejestracja powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie konta.

 6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia konta.

 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
  o założenie konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.

 8. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania
  w sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 9. Po założeniu konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania produktów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

 10. Możliwe jest też założenie konta poprzez szybką rejestrację udostępnioną przez system Facebook

 1. Zamówienie.

 1. Sprzedaż produktów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2. Zamówienia można składać poprzez swoje konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru, dodania swojego zdjęcia lub projektu na kubek a następnie kliknięcia ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych produktów, usunięcia znajdujących się tam produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 4. Po dodaniu do koszyka produktów, Klient ma możliwość zmiany ilości produktów, jakie chce kupić w sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia produktów z koszyka. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.

 5. Jeżeli Klient nie posiada konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania konta „Kupuję jako gość”, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików cookies. Jeżeli Klient posiada konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

 6. Następnie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Dostawa” podana jest kwota uwzględniająca ceny produktów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Należy następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

 7. Następnie Klient przejdzie do wyboru metody płatności. W rubryce „Razem” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności.

 8. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

 9. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatności internetowe”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

 10. Sposoby, koszty i terminy dostawy produktów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, odbiór osobisty.

 11. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: kurier DPD, odbiór osobisty.

 12. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.

 13. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

 14. Koszty związane z dostawą produktów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

 15. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie w zakładce „Twoje dane” odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.

 16. W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 1. Zwroty i reklamacje.

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.

 1. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Sklep zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

 2. Sklep nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań

 3. Produkty trwale znakowane nie podlegają zwrotowi.

 4. Reklamacje można składać na e-mail: biuro@hi-media.pl

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia

 1. Anulowanie zamówienia przez Klienta

1. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Klient jako sposób zapłaty wybrał płatność z góry i nie dokonał jeszcze opłaty (w takim przypadku anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu dokonania przez Klienta opłaty).

2. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia (gdy Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze) lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta (gdy Klient wybrał płatność z góry). Ze względu specyfikę Produktów (każdy Produkt posiada właściwości określone przez Klienta w zamówieniu) nie jest możliwe anulowanie zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu anulowanie zamówienia można kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. W trakcie korzystania ze sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści
  o charakterze bezprawnym.

 2. Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 – tj. ze zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.

 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie
  www.katalog.hi-media.pl/regulamin.html